1 §

Yhdistyksen nimi on Savon Proviisorikerho ry (myöhemmin “kerho”). Kerhon kotipaikka on Kuopio, ja toimialueena on Savon ja Karjalan alueet.

2 §

Kerhon jäsenyyttä tai ainaisjäsenyyttä voivat hakea proviisorin tutkinnon suorittaneet henkilöt ja opintojen loppuvaiheessa olevat proviisoriopiskelijat. Kerhon jäseniltä vuosittain perittävän vuosijäsenmaksun ja ainaisjäseniltä perittävän kertaluontoisen ainaisjäsenmaksun suuruudesta päättää kerhon syyskokous.

Kerhon hallitus voi esittää yleiselle kokoukselle sellaisen jäsenen, joka on toiminut erityisen ansiokkaalla tavalla kerhon hyväksi, valitsemista kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

3 §

Kaikilla kerhon jäsenillä on yhtäläiset ääni- ja muut oikeudet kerhon kokouksissa ja toiminnassa.

4 §

Kerhon tarkoitus on toimia yhdyssiteenä proviisoritutkinnon suorittaneiden kesken ja edistää heidän kiinnostustaan ja harrastustaan ammattiasioihin. Tarkoitustaan kerho toteuttaa järjestämällä kokouksia esitelmä- ja keskustelutilaisuuksineen sekä opintoluontoisia vierailuja ammattialaa koskeviin kohteisiin.

5 §

Kerhon tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Kerho kokoontuu hallituksen kutsusta vähintään kaksi kertaa toimintakauden aikana; kerran kevätkaudella ja kerran syyskaudella. Kokouskutsu kerhon kokouksiin lähetetään jäsenille kirjallisesti tai puhelimitse vähintään viikkoa ennen päätettyä kokousajankohtaa.

6 §

Kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa, jolloin käsitellään seuraavat asiat:

  1. Vahvistetaan tilinpäätös ja toimintakertomus, esitetään toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
  2. Käsitellään jäsenten hallitukselle kirjallisesti vähintään viikkoa ennen kokousta ehdottamat asiat.
  3. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

Syyskokous pidetään syys-marraskuussa, jolloin käsitellään seuraavat asiat:

  1. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kaudelle sekä mahdollisen vuosijäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun suuruus.
  2. Suoritetaan hallituksen jäsenten valitseminen 7 §:n edellyttämällä tavalla.
  3. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa seuraavalle tilikaudelle.
  4. Käsitellään jäsenten hallitukselle kirjallisesti vähintään viikkoa ennen kokousta ehdottamat asiat.
  5. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

7 §

Kerhon hallituksen muodostaa puheenjohtaja ja 3-6 varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja varsinaiset jäsenet vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi on syyskokousten välinen aika.

Mikäli hallitukseen valittu jäsen eroaa kauden aikana, hänen tilalleen valitaan korvaaja hallituksen loppukaudeksi seuraavassa kerhon kokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan.

8 §

Hallituksen tehtävänä on valvoa ja johtaa kerhon toimintaa. Hallitus valmistelee kerhon kokouksissa käsiteltävät asiat, hoitaa kerhon varoja ja laatii toimintasuunnitelman, talousarvion ja tilinpäätöksen kerhon kokouksille. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä on saapuvilla.

9 §

Kerho voi rahoittaa toimintaansa jäsenmaksujen lisäksi muun muassa jäsentapahtumien osallistumismaksuilla, markkinointiyhteistyöllä ja mainos- ja tuotemyynnillä.

10 §

Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

11 §

Kerhon sääntömuutokset tehdään kahdessa kerhon kokouksessa.

12 §

Jos kerho lopettaa toimintansa, luovutetaan sen varat jollekin jo toimivalle tai perustettavalle farmaseuttisen alan yhdistykselle tai rahastolle. Kerhon lopettamisesta on tehtävä päätös kahdessa peräkkäisessä yleisessä kokouksessa.